Lưu ý: Chọn chính xác mệnh giá,Chọn sai mệnh giá sẽ không nhận được coin